Достъпът до КОЛЕКТИМ се осигурява посредством Facebook login.

Ти си отговорен за запазване конфиденциалността на собствените си данни за достъп до Facebook и си отговорен за всички дейности, които се извършват от името на твоя акаунт в КОЛЕКТИМ. Ти се съгласяваш да информираш незабавно КОЛЕКТИМ за всякакъв неоторизиран достъп до твоя акаунт или всяко нарушаване на сигурността, което би могло да има отношение с КОЛЕКТИМ. КОЛЕКТИМ не може и по никакъв начин не носи отговорност за загуби или причинени вреди, произтичащи от неспазване на условията в тази клауза.

Ползвателят отговоря за материалите и съдържанието, които той създава и управлява, във връзка с ползването на Услугата. Ние не носим отговорност към теб или трети страни за материалите ти и начина на използване на Услугата.