От месец Юни 2015 година, в Колектим вече имате възможност да правите дарение и през Ипей и Ийзипей.

Тарифа за таксите и комисионите на Оператора Ипей АД и Изипей АД
за получаване на плащания чрез ePay.bg и в брой

I. Такса на Ипей АД за регистрация в системата ePay.bg – без такса.
II. Такси за получаване на плащания по Микросметка или платежна сметка, открита в Изипей АД:
1. Откриване и поддържане на Микросметка/ платежна сметка от Изипей АД – без такса.
2. Такса на Ипей АД за всяко получено плащане по Микросметка/ платежна сметка на Търговеца (когато плащането е извършено с карта Maestro/ MasterCard/ Visa Electron/ Visa, регистрирана в еPay.bg или с Микросметка):

– 1 % (един процент) от сумата на всяко плащане. Комисионата се удържа автоматично в момента на постъпване на сумата по Микросметката/ платежната сметка на Търговеца.
3. Такси на Ипей АД за ползавне на услугата еPay Свят (директно плащане с кредитни карти по 3D терминал, без да се изисква предварителна регистрация на картодържателя в системата ePay.bg):
3.1 Годишна такса за откриване и поддръжка на 3D терминал по Микросметка/ платежна сметка на Търговеца за услугата ePay свят – 160 лв.
3.2 Такса за всяко плащане чрез услугата еPay Свят:
– 1.3 % (едно цяло и три десети процента) от сумата на всяко плащане с карта MasterCard/ Visa/ Visa Electron, издадена от българска банка.
– 2.9 % (две цяло и девет десети процента) от сумата на всяко плащане с карта MasterCard/ Visa/ Visa Electron, издадена от чуждестранна банка.
Първата годишна такса по подт. 3.1 се заплаща в срок от 3 (три) работни дни от датата на активиране на 3D терминала на Търговеца в ePay.bg и предоставяне на фактура от Оператора. Първата годишна такса се изчислява на база 14 лв. месечна такса умножена по броя на месеците, оставащи от датата на активиране на 3D терминала в ePay.bg до края на календарната година. Всяка следваща такса по подт. 3.1 се заплаща в пълния й размер в началото на текущата година на основание на предоставена от Оператора фактура.
Комисионата на Оператора по подт. 3.2 се удържа автоматично в момента на заверка на Микросметката/ платежната сметка на Търговеца със сумата на плащането.
III. Такси на Изипей за получаване на плащания в брой чрез офис мрежата на Изипей (Easypay):
4. Такса за всяко плащане в офис на Изипей – 1,2 % от сумата, но не по-малко от 0.20 лв. Калкулираната сума не подлежи на допълнителни начисления.
5. В случай че сумата на приетите в брой плащания (чрез Easypay) в полза на Търговеца месечно не надхвърля 100 лв., Търговецът дължи месечна регистрационна такса в размер на 10 (десет) лв.
Сумите по т. 4 и т. 5 се плащат ежемесечно въз основа на фактура, издадена от ИЗИПЕЙ.

Всички такси и комисиони са без включен ДДС, който се начислява допълнително, с изключение на
таксите по т.4 и т. 5, които не подлежат на допълнителни начисления.