ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА COLLECTIM.COM

Добре дошли в www.collectim.com.

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КОЛЕКТИМ ЕООД, с ЕИК 202927937, адрес на управление гр. София, гр. София 1404, ж.к. Манастирски Ливади, ул.Шарл Шампо, бл. 111, вх. Б, ет. 4, ап. 33, наричано по-долу за краткост „КОЛЕКТИМ“, „ДОСТАВЧИК“ „НИЕ“, „НАС“ и Ползвателите, наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ“, „ВИЕ“, „ВАС“ на предоставяните от нас услуги на информационното общество, наричани по-долу „УСЛУГАТА“.

1. ДАННИ ЗА КОЛЕКТИМ

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2. ДЕФИНИЦИИ

Бисквитки – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

Браузър – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

Дарител – всяко лице, което направи дарение по някоя Кампания, без значение от стойността на дарението.

Кампания – проект или кауза, създадена с помощта на нашата услуга, с цел събиране на средства за лични идеи или от името на организация.

Награда – материален стимул, предоставен от Създателя на Кампанията, с цел мотивация на Дарителя.

Организация – търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел, училище, друга обществена формация с колективна цел.

Платежен оператор - юридическото лице, което осигурява разплащанията през Платформата на Колектим.

Платформа – уебсайтът www.collectim.com и прилежащите му комуникационни интерфейси, бази данни и функционални модули.

Ползвател – всяко физическо лице, което използва Уебсайта, създава Кампания или прави дарение по Кампания.

Споразумение, Условия – настоящите Общи Условия, включително Политиката за защита на личните данни и Политиката за уведомления, свързани с нарушени авторски права, които са неотменна част от Условията.

Създател на Кампания – всяко лице, което създава Кампания през Платформата. Той има достъп до всички функции и инструменти на Кампанията – редактиране, преправяне, споделяне, социални мрежи, потребители, внесени суми по Кампанията.

Такса за дарение – процент от дарената сума, която Колектим удържа от Създателя на Кампанията.

Уебсайт – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа. За целите на настоящия договор нашият уебсайт www.collectim.com ще бъде наричан Уебсайта.

Уеб указатели – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на Ползвателите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

Хиперлинк – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Колектим е лесна за употреба Платформа за събиране на средства за личен проект. Екипът ни се опитва да осигури на Ползвателите възможност да споделят своите лични истории, необходимости, желания, идеи, проекти за развитие – да направят света съпричастен с тях, търсейки помощ за реализирането им.

Услугата, която ви предоставяме представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва предоставяне на онлайн Платформа за организиране и публикуване на кампании от страна на Ползвателите.

Ние предоставяме, а вие използвате Услугата, съгласно параметрите, обявени на Уебсайта и тези Условия.

4. ЦЕНА НА УСЛУГАТА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Такси

Създаването на Кампания е безплатно. Когато Кампанията започне да набира средства, Колектим таксува Създателя на Кампанията в размер на 5% такса за дарение от сумата на всяко дарение. Колектим не таксува Дарителя.

Създателят на Кампанията дължи допълнително такси към Платежния оператор, както следва:

Разплащания

Колектим поддържа следните методи за разплащане:
С използване на Услугата, Създателя на Кампанията се съгласявате да спазва политиката на PayPal за разрешена употреба (PayPal Acceptable Use Policy) https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full.
За разплащане между Колектим и Създателя на кампанията са приложими следните срокове, в зависимост от платежния оператор, през който са постъпили плащанията:

5. ПОЛИТИКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

Дарителят следва да отправи всички искания за възстановяване на средствата от негово дарение директно към Създателя на Кампанията. Възстановяването на средства става посредством услугите на Платежния оператор съгласно условията за ползване на Платежния оператор. Ние не отговаряме за възстановяване на средства, дарени при използване на Услугата.

За възстановяване на платената Такса за дарение, Създателят на Кампанията следва:

6. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

С натискане на бутоните „Влизане през Facebook”, "Да, приемам", "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Колектим потвърждава извършената от Вас регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Вас електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на акаунта.  След потвърждаването, се създава акаунт на Ползвателя и между него и Колектим възникват договорни отношения. Този договор се счита за сключен от момента на първична регистрация (Log in) от страна на Ползвателя до Платформата посредством валиден персонален Facebook акаунт.

Тъй като за вашата регистрация за ползване на Услугата се използва профил в социалната мрежа Facebook или друга мрежа, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай вие се съгласявате, че ние имаме право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа, както и за използване на Услугата.

Договорът е достъпен и може да бъде сключен на български и английски език. При противоречие между двете версии, предимство имат Условията на български език.

Договорът между нас и Вас представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://collectim.com/legal/terms/, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за защита на личните данни и Политиката за оплаквания свързани с нарушени авторски права.

Колектим включва в интерфейса на Платформата технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

7. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на сключване на договора. 

Вие можете да осъществите правото си на отказ с изпращане на съответно уведомление до Колектим на електронната ни поща, указана в Уебсайта. 

Правото на отказ от договора не се прилага в случай, че изпълнението на услугите, е започнало с изричното съгласие на Ползвателя преди изтичането на 7 работни дни от сключване на договора. Изпълнението на услугите се счита започнало с организирането или участието в Кампания от ваша страна.

8. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Като условие за използване на Платформата на Колектим, вие се задължавате да: Можете да използвате Услугата, ако сте на възраст над 18 години (или повече в зависимост от възрастта за пълнолетие във вашата държава). Ние имаме право да поискаме от вас документ или друго доказателство, удостоверяващо вашата възраст и имаме право да спрем кампаниите ви до предоставянето на такова доказателство от ваша страна.

Забранява се достъпът до Услугата от държави, в които съдържанието й е незаконно. Вие отговаряте за спазване на приложимите закони във връзка с вашето използване на Услугата в съответната територия, от която използвате Услугата. Конкретно вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони във връзка с електронна търговия и дарение на средства, както и по отношение на трансфер на лични данни от ЕС до Трети Държави или до държавата на вашето местоживеене.

За нас е важно да предоставим работеща услуга и ще се заемем с основателните ви искания за поддръжка на Услугата в разумни срокове. Въпреки това, не можем да гарантираме точност, изчерпателност и конкретен срок за отговор и реакция на вашите заявки за поддръжка. Поддръжката ще бъде предоставена само в работни дни в рамките на стандартното ни работно време.

Ние имаме право да предоставяме Услугата посредством нова или променена версия на софтуера. Колектим няма задължение да поддържа, променя или добавя специфични функционалности на Услугата или на софтуера, който се използва за предоставянето й.

Нищо в настоящото Споразумение не може да се тълкува в смисъл, който да води до заключението или по друг начин да налага извода, че Ползвателят има право да получи, промени, модифицира или взаимства програмния код на софтуера и Платформата, на които се базира Услугата.

Колектим предоставя Услугата на Ползвателите, "такава, каквато е", без пряка или косвена гаранция от всякакъв вид.

Ние можем временно да прекратим предоставянето на Услугата частично или изцяло, с цел извършване на превантивна или наложителна поддръжка.

Вие се съгласявате да получавате уведомления от нас, както и редовният ни бюлетин с цел получаване на повече информация за Услугата и свързани с нея продукти и услуги. С приемане на тези Условия, декларирате вашето съгласие да получавате тези съобщения.

Това Споразумение подлежи на съгласие и от страна на Колектим, който има право да откаже предоставянето на Услугата без да е длъжен да излага причини, като за това ви уведоми.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ

С приемане на условията, вие се задължавате да не използвате Услугата с цел:

Предлагане, продажба и разпространение на: Участие, насърчаване, подпомагане, улесняване, наставяне, ангажиране в дейности, които противоречат на законите на Република България, приложимите чужди закони и на добрите нрави или по наша преценка включват или могат да доведат до: Вие се съгласявате, че ние действаме само като пасивен канал за онлайн разпространение и публикуване на съдържанието на вашите кампании, без никакво задължение да следим съдържанието или възникналите спорове между Ползватели. Вие сте отговорни да защитавате собствените си материали от злонамерени действия.

Независимо от изложеното по-горе, вие приемате и се съгласявате, че Колектим има право да: Вие се съгласявате, че може да извършим гореспоменатите действия, без предизвестие и без да носим отговорност за каквито и да било щети и без непременно да се консултираме с трети страни. До евентуално прекратяване на отношенията по някаква причина, вие сте обвързани с настоящите Условия.

10. КАМПАНИЯ

Създаване на Кампания

За създаването на Кампания, не е необходимо да направите отделна регистрация на Уебсайта. За да създадете Кампания, трябва да имате валиден персонален Facebook акаунт и да влезете през него в Платформата, което е равносилно на регистрация в Платформата.

За създаване на Кампания, е необходимо да имате валиден PayPal акаунт или да посочите валидна банкова сметка.

За да стартирате Кампания, тя следва да отговаря на изброените условия: Създателят на Кампания е отговорен за плащането на всички данъци и такси във връзка с постъпилите дарения.

Събиране на средства в полза на организации

Създателят на Кампанията следва да предостави на Колектим и Платежния оператор съответния документ, удостоверяващ, че организацията упълномощава Създателя на Кампанията да я представлява.

За подробна информация относно необходимите документи, моля изпратете запитване до .

Събиране на средства в полза на друго физическо лице

Създателят на Кампанията следва да предостави на Колектим документи, които доказват, че Създателят на Кампанията е упълномощен да представлява третото лице и да събира средства в негова полза.

Даряване на средства по кампании

Дарителят на своя отговорност проучва Кампанията, обявена на Уебсайта, преди да вземе решение да дари средства по дадена Кампания. Всички дарения се правят напълно доброволно по преценка на Дарителя и за негова сметка и риск.

Колектим не гарантира, че: Колектим не гарантира за качеството, морала и законността на кампаниите, наградите или даренията. Ние не можем да гарантираме и за истинността на съдържанието публикувано на Уебсайта.

Дарителят е отговорен за декларирането и плащането на всички данъчни и други задължения във връзка с дарението или наградата.

11. НАГРАДИ

Наградите в Колектим са стимулът, който Създателят на Кампанията дава на своите потенциални Дарители. Създателят на Кампанията се съгласява със следните условия: В случай на възстановяване на средства на Дарител, последният губи правото си да получи обещаната награда, свързана с конкретното дарение.

Ние си запазваме правото да спрем Кампанията ви, ако преценим, че наградата ви не е в съответствие със законовите изисквания, добрите нрави и тези Условия.

Колектим не отговаря за причинени вреди и пропуснати ползи, свързани с наградите или използване на Услугата. Ние нямаме задължение да участваме в спорове между Ползватели или между Ползватели и трети страни по повод на използване на Услугата, включително свързани с доставка на стоки и услуги, изпълнение на договори, условия, гаранции и други.

12. СИГУРНОСТ

Достъпът до Платформата се осигурява посредством Facebook login.

Вие сте отговорни за запазване конфиденциалността на Вашите данни за достъп до Facebook и сте отговорни за всички дейности, които се извършват от името на Вашия акаунт в Колектим. Вие се съгласявате да информирате незабавно Колектим за всякакъв неоторизиран достъп до Вашия акаунт или всяко нарушаване на сигурността, което би могло да има отношение с Колектим. Колектим не може и по никакъв начин не носи отговорност за загуби или причинени вреди, произтичащи от неспазване на условията в тази клауза.

Ползвателят отговоря за материалите и съдържанието, които той създава и управлява, във връзка с ползването на Услугата. Ние не носи отговорност към вас или трети страни за материалите ви и начина на използване на Услугата.

13. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права на интелектуална собственост по отношение на софтуера, използван за предоставяне на Услугата, Уебсайта и неговото съдържание, файлове с данни, хардуер или други материали като анализи, планове, документи, отчети, оферти и други годни обекти на интелектуална собственост, до които имате достъп с използването на Услугата и на базата на тези Условия, с изключение на вашите материали и сидържание, се притежават от нас, нашите лицензодатели или доставчици. Вие придобивате само правата, изрично посоченив в тези Условия или съгласно приложимите нормативни актове. Всички права на интелектуална собственост, които ви предоставяме са неизключителни и непрехвърлими.

Вие нямате право да премахвате или променяте информация или обозначения на авторски права, бранд наименования, търговски наименования или други права на интелектуална собственост от софтуера, използван за предоставяне на Услугата, Уебсайта, файловете с данни, хардуера или материалите.

Колектим има право да използва технически средства за защита на софтуера, хардуера, файловете с данни, Уебсайта и неговото съдържание и други с цел спазване на ограниченията и условията за използване на тези обекти. Вие нямате право да премахвате, повреждате, унищожавате или разстройвате такива технически средства за защита или да създавате условия за извършване на такива действия от трети лица.

Потребителски произведения

Ползвателят отговаря за всички материали и съдържание (Потребителски произведения), които добавя, създава, предоставя, разпространява или публикува на Уебсайта.

Вие се съгласявате, че вие носите риска от споделяне на материали на Уебсайта от ваша страна и вие отговаряте за вреди в резултат от това споделяне, които могат да настъпят за вас или за трети страни.

При изтриване на ваши материали, те ще бъдат премахнати от вашия профил. Вие обаче разбирате и се съгласявате, че: При предоставянето на ваши потребителски произведения, вие ни предоставяте и неизключителното прехвърлимо право на ползване на тези материали за цял свят, включително да променяме, разпространяваме, да ги преработваме и синхронизираме, да изобразяваме на екран, да излъчваме по безжичен път, да предаваме и препредваме по кабел, да предлагаме по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях във връзка с Услугата и нашата търговска дейност, включително с рекламна цел по отношение на Услугата или на материали, публикувани на Платформата във всякакъв формат и комуникационене канал, например по електронна поща, на уебсайтове на трети страни, API-та или други. Вие се съгласявате, че елементи от Кампанията като изображения, видео, текст, или други елементи могат да бъдат публично достъпни чрез резултатите на страницата за Търсене.

Вие предоставяте и на всеки Ползвател на Услугата неизключителното право да достъпва, използва, изтегля, съхранява, излъчва, предава, публично показва или разпечатва вашите произведения посредством Услугата и да използва, коментира, възпроизвежда, разпространява и изпълнява тези произведения.

Вие потвърждавате, че имате всички необходими права да предоставите гореспоменатите права, без да нарушавате права на трети страни, включително права във връзка със защита на лични данни, авторски права, облигационни права или каквито и да е други права на собственост.

Ние не потвърждаваме, не подкрепяме и не гарантираме точността, истинността или надеждността на потребителските произведения, публикувани на Уебсайта. Ние не подкрепяме конкретни мнения, изразени посредством Уебсайта.

Нашите произведения

Услугата съдържа материали, предоставени от нас или други доставчици и тези произведения са защитени с авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни или други права на собственост. Вие се задължавате да спазвате всички означения за авторски права и ограничения, свързани с тези произведения, достъпни на Уебсайта.

С настоящите Условия, Колектим предоставя на всеки Ползвател неизключителното непрехвърлимо право на ползване на тези материали за цял свят, включително да изтегля, съхранява, изобразява на екран и да разпечатва тези материали.

Ние си запазваме правото да налагаме допълнителни ограничения на вашите права да изтегляте, съхранявате, изобразявате на екран или да разпечатвате произведенията.

Ние ще премахваме незаконни материали в съответствие с приложимото законодателство, в случай, че сме надлеждно уведомени за незаконни материали. Повече информация можете да прочетете в Политиката ни за уведомления, свързани с нарушени авторски права.

Търговска марка

Вие се съгласявате да не използвате, показвате и разпространявате търговската марка Колектим, логото, слоган и всички други материали, обслужващи търговската марка, без нашето изрично писмено съгласие.

14. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Услугата, в нейната цялост се предлага на принципа "такава, каквато е" и Колектим не носи отговорност за неизпълнени очаквания на Ползвателя.

Колектим не се задължава да удовлетворява каквито и да е претенции на Ползвателя за промяна на характеристиките и функционалността на Услугата.

Колектим не поема никаква отговорност за начина на работа на Ползвателя с Услугата. Всички въведени данни и начинът на работа с тях са отговорност на Ползвателя.

Колектим не носи отговорност за възникнали за Ползвателя събития като: закононарушение, небрежност, загуба на печалба, загуба на репутация, промяна на данни в Услугата, икономически или други непреки загуби, разходи, щети или такси, които биха могли да възникнат непряко при ползването на Услугата и по силата на това Споразумение.

Ползвателят приема, че само и единствено той управлява данните си в Услугата.

Ползвателят приема, че данните и тяхното управление са единствено и само негово задължение и те са винаги във вида, в който той или оторизирано от него лице ги е оставило. Колектим не носи отговорност за променени от Ползвателя данни.

Колектим се задължава единствено и само да предоставя на Ползвателя Услугата на принципа "такава, каквото е", да прави достъпни нейните актуализации едновременно и неизбирателно на сайта си, спазвайки разпоредбите на действащото в страната законодателство.

Ползвателят приема, че всяка финансова претенция към Колектим, при работеща Услуга, е невъзможна.

Ползвателят приема, че претенции от каквото и да е естество могат да бъдат подадени в срок до 3 месеца, от възникването на събитието, което ги е породило.

Колектим не следи за изпълнението и точността на кампаниите. Ние не подкрепяме никоя конкретна Кампания. Ние и нашите служители, агенти, представители и правоприемници, не отговаряме за настъпили вреди или пропуснати ползи, възникнали във връзка с кампаниите и използването на Услугата.

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Вие можете да прекратите регистрацията си по всяко време, без да дължите предизвестие и неустойка и без да посочвате причина.

Ние имаме право по наша преценка, без предизвестие и без да посочваме причина, да прекратим незабавно вашият членски акаунт и достъпа ви до Услугата и Уебсайта.

Нашите права на собственост, ограничаването на отговорността, отказа от гаранции, обезщетение и други клаузи остават в сила след прекратяване на акаунта ви. Ние не носим отговорност към вас или трети лица за прекратяване на акаунта ви.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Вие не можете да прехвърляте към трета страна своите права или задължения по силата на това Споразумение, без подадено писмено искане към Колектим и нашето писмено съгласие.

Колектим може да се разпорежда с правата и задълженията си по това Споразумение, без ограничения, прехвърляйки ги законово на трета страна.

17. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

Колектим не предоставя гаранция по отношение на надеждността, своевременността, качеството, годността, истинността, наличността, точността или пълнотата на Услугата или съдържанието.

Колектим не може да гарантира, че: Колектим не предоставя, каквито и да е допълнителни гаранции, изрични или подразбиращи се по закон или друг начин с Ползвателя или трета страна, които не са уредени в това Споразумение.

Колектим не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством Уебсайта. Ползвателят носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

18. ФОРСМАЖОР

По силата на това Споразумение, Колектим не носи отговорност към Ползвателя, ако е бил възпрепятстван от или е налице забавено изпълнение на задълженията му, причинено от форсмажорни обстоятелства като: актове, събития, пропуски или инциденти извън разумен контрол, включително и без ограничение, стачки, индустриални спорове, неспазването на телекомуникационни, хостинг или енергийни споразумения с трети страни или природни бедствия, война, бунтове, граждански безредици, злонамерени повреди, пожар, наводнения, бури, недостъпност на работните места.

19. ИНТЕРНЕТ

Услугата по това Споразумение може да бъде предмет на ограничения, закъснения и други проблеми, свързани с използването на Интернет комуникационни канали, както от Колектим, така и от Ползвателя.

Колектим не носи отговорност за възможното закъснение, ограничение, нарушена или липсваща комуникация, възникнали в резултат на клиентския абонамент за Интернет. Интернет свързаността на Ползвателя не е част от предоставяната Услуга.

Колектим не носи отговорност за възможното закъснение, ограничение, нарушена или липсваща комуникация, възникнали в резултат на форсмажорни обстоятелства при нейния доставчик на Интернет.

20. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се задължавате да обезщетите Колектим, включително и нашите служители, агенти и контрагенти за всякакви вреди, съдебни дела, загуби, разходи, претенции и искове, заведени срещу нас в резултат на използването на Услугата от ваша страна или в случай на неспазване на тези Условия.

В случай на нарушение от ваша страна на права на интелектуална собственост на трети страни, вие се задължавате за ваша сметка да разрешите случая като придобиете правото на използване на обектите на интелектуална собственост или като премахнете тези материали от Уебсайта.

21. ЛИЧНИ ДАННИ

Колектим предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Колектим ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от вас в момента на регистрацията.

Колектим приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес http://collectim.com/legal/privacy, която включва информация и относно използването на Бисквитки.

Вие се се съгласявате с Политиката за защита на личните данни на Колектим.

Вие се съгласявате, че Колектим има право да обработва личните ви данни съгласно Политиката за защита на личните данни.

Ползвателят гарантира, че са изпълнени всички изисквания по отношение за законосъобразното обработване на лични данни, въведени и обработвани от Ползвателя в Платформата. Ползвателят носи пълна отговорност за личните данни, обработвани чрез използване на услугата от него. Вие ни гарантирате, че данните се за незаконни и не нарушават права на трети страни. Вие се задължавате да обезщетите Колектим срещу претенции на трети лица, независимо от техния характер, по отношение на обработването на лични данни или изпълнението на тези условия.

22. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от Колектим, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Ползватели на Услугата.

Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тези Условия ще има действие спрямо вас след уведомяване от Колектим и ако не заявите в 7-дневен срок, че ги отхвърляте.

Ако не се съгласявате с промените, можете да прекратите договора, без да дължите неустойка, и да преустановите използването на Услугата.

Вие се съгласявате, че всички изявления на Колектим, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на вашата електронната поща, използвана за регистрация за Услугата или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта.

23. КОМУНИКАЦИИ

Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени.

Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по факс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Писмената форма се счита за спазена и когато Колектим постави съответното съобщение или уведомление на видно място в Уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от Ползвателя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

24. НАРУШЕНИЯ

Моля да сигнализирате за всякакви нарушения и несъответствия на ползването на Платформата с тези Условия на и-мейл .

25. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ

Към настоящото Споразумение се прилага и същото следва да се тълкува в съответствие с разпоредбите на правото на Република България. Приложението на Convention on Contracts for the International Sale of Goods е изрично изключено. Страните се съгласяват българските съдилища да имат изключителната компетенция при решаването на всеки правен спор или въпрос, произтичащ от или във връзка с това Споразумение.

Споровете, възникнали във връзка с това Споразумение, които са обект на международни частноправни отношения, ще бъдат решавани от компетентния за това национален съд в лицето на Софийски градски съд.

26. ДРУГИ

Това Споразумение е публикувано на сайта www.collectim.com/legal/terms и всичките му актуализации са неразривна част от него.

Нищо в това Споразумение не се счита за създаващо съдружие или съвместно предприятие между страните или конституиращо някоя от страните като представител на другата с каквато и да било цел. Никоя страна няма пълномощието или правомощието да задължава другата страна или да сключва договори от нейно име, или да създава задължение в нейна тежест по какъвто и да било начин или с оглед на определена цел.

Нищожността, унищожаемостта и неприложимостта на която и да е разпоредба от този договор не засяга и не се отразява на действието на останалите разпоредби в Споразумението.

Този документ, представлява цялото Споразумение между страните и заменя всички предишни споразумения, отнасящи се до предмета, на това Споразумение.


Дата на влизане в сила: 13.06.2015
Последна промяна: 01.06.2015