Има ли ограничение за броя кампании, които мога да създам?

Броят на създадените от един ползвател кампании не може да надвишава 20 (двадесет) – активни и неактивни сумарно.
Броят на активните ти кампании не може да надвишава 2 (десет).

За една година един потребител може да стартира само 4 (четири) кампании.