ВОДА Фестивал за съвременни изкуства WATER Festival for contemporary art

Loading

Petya Stoykova

Кампания за набиране на средства за Фестивал за съвременни изкуства ВОДА, Бургас / Support WATER festival for contemporary art in Burgas

english text follows

КОЙ СЪМ АЗ? 

Фестивал “ВОДА” е едно от малкото събития, представящи съвременни изкуства в Бургас.

Пространството на фестивала е нетипично и интересно – плувният  басейн на Младежки културен център в Бургас и заобикалящият го лабиринт от съблекални, бани, коридори, котелно помещение, стрелбище, фитнес зала и др.

Програмата на фестивала представя съвременен танц и театър, пърформанс, инсталация, музика, видеоарт, изобразителни изкуства и други артистични предизвикателства от български и международни артисти.

Предизвикателството ФЕСТИВАЛЕН ПЪЗЕЛ дава възможност на публиката да избере свой собствен маршрут в малките пространства, заобикалящи басейна и да открие различни арттрансформации на необичайния терен. ОСНОВНАТА ПРОГРАМА представя разнообразни спектакли, ситуирани в главното пространство на плувния басейн.

ВОДА стартира през 2017 г. и предизвика голям интерес сред широка публика от различни възрасти. Над 100 артисти от Германия, Латвия, Молдова, Южна Корея, Япония и България представиха своите творби в двете издания на фестивала досега.

Фестивалът се организира от Сдружение ТАНЦ БГ / Танцова компания ДЮН.

Ето как изглежда фестивала през годините:

ВИДЕО  https://www.youtube.com/watch?v=dfkW4DBz_WQ

ФОТОГРАФИИ https://www.facebook.com/pg/waterfestburgas/photos/?tab=album&album_id=268653230440441

СТРАНИЦА https://www.facebook.com/waterfestburgas/

„ВОДА“се реализира две поредни години с финансиране от Министерство на културата и Младежки културен център - Бургас /Община Бургас/.

За третото си издание през 2019 г. фестивалът се нуждае от финансова подкрепа!

„ВОДА“ 2019 ще се проведе от 30 Август до 1 Септември, в Бургас.

За реализацията на фестивала са необходими още близо 15 000 лв. - разходи за хонорари, пътни и настаняване на артисти, материали за инсталации, реклама.

Всички набрани средства ще бъдат използвани за реализацията на третото издание на фестивала през 2019 г.

В случай, че сумата е недостатъчна, набраните средства ще бъдат използвани за финансирането на малки артистични проекти на творци от Бургас. Това събитие ще бъде наречено Творчески фонд "ВОДА" и средствата ще бъдат разпределени на конкурсен принцип от организаторите на кампанията:

Сдружение ТАНЦ БГ, Българска фондация "Биоразнообразие" и арх. Мариана Сърбова

ЗАЩО ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ?

Защото фестивалът е оригинален и единствен по рода си.

Защото в Бургас също трябва да има изкуство и култура на световно ниво.

Фестивалът е важен за града, защото е едно от малкото иновативни събития, представящи съвременна култура в Бургас. „ВОДА“ има потенциал да покаже Бургас като интересно място за нетрадиционно изкуство и преживявания. Градът се нуждае от смело и адекватно ново включване на културната сцена.

Фестивалът е иницииран от местни артисти и културни институции и е плод на ентусиазъм и вяра в това, че Бургас има огромен потенциал и с малко повече свързаност енергията му може да се умножи. А това е едно много обещаващо начало.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ, ЧУЕТЕ И УСЕТИТЕ ВЪВ "ВОДА "2019?

“Dive” и “Pretense II” - две оригинални движенчески творби на Танцова трупа “Braveman” и “BK” Dance Project - съвременен танц от Корея.

Звуковият артист Abel Korinsky /Германия/ ще трансформира част от пространството на басейна със своите архитектурни звукови инсталации. Абел ще проведе и Уъркшоп/Работилница за архитектурен съраунд звук „Нека сградите крещят”.

Актьорът и пърформър Yannick Stasiak /Франция/ ще представи своя авторски спектакъл “Fragile”, както и водна инсталация, интерпретираща структурата на водата и ситуирана в малките пространства около басейна.

Спектакълът “Мандала” на David Somlo /Унгария/ ще провокира представите на аудиторията със своята отворена структура и интерактивен подход, превръщащ зрителя в изпълнител.

Българското участие във фестивала е авторският спектакъл “Itinerary” на младата хореографка Стефания Ханджийска /България/ и Интерактивната VR – 360 градусова прожекция на танцовия спектакъл “6:16 PM” на хореографа Росен Михайлов /България/.

В малките помещения ще видите творби от български и международни визуални артисти.

ХОРА И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ

"ВОДА"2019 ДО МОМЕНТА

Младежки Културен Център - Община Бургас

Българска Фондация Биоразнообразие

Арх. Мариана Сърбова

арх. Десислава Стоянова

Сърф магазин - Бургас

FACEBOOK страница: WATER – contemporary art festival

Сдужение “Танц БГ” Телефон: + 359 898 912545Mail: water_festival@abv.bg

 

 WHO AM I?

WATER FESTIVAL is one of the few events that present contemporary art in Burgas.

It is held in a specific area - the swimming pool of the Youth Cultural Center in Burgas and the surrounding labyrinth of dressing rooms, bathrooms, corridors, boiler room, shooting range, gym and others.

The program of the festival presents contemporary dance and theater, performance, installation, music, video art, fine arts and other artistic challenges from Bulgarian and international artists.

FESTIVAL PUZZLE allows the audience to choose their own route in the small spaces surrounding the pool and to discover different art transformations of the unusual terrain.

The MAIN PROGRAM presents a variety of spectacles located in the main pool area of ​​25 x 12.5 meters. WATER started in 2017 and caused great interest among a wide audience of different ages. About 100 artists from Germany, Latvia, Moldova, South Korea, Japan and Bulgaria presented their works in the two editions of the festival so far.

The festival is organized by "Dance BG" Association, or in other words by the Dune Dance Company in Burgas.

Here's what the festival looks like over the years:

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=dfkW4DBz_WQ

PHOTOS https://www.facebook.com/pg/waterfestburgas/photos/?tab=album&album_id=268653230440441

PАGE https://www.facebook.com/waterfestburgas/

The festival is implemented for two consecutive years with funding from the Ministry of Culture and the Youth Center of Burgas - Burgas Municipality.

For the third edition in 2019, the festival did not receive the expected funding. Its existence is questionable. The third edition of the festival is planned for the period August 30 - September 1, 2019 in Burgas.

The minimal total budget of the project is 24 000 leva /aprox. 12300 euro/.

About 15,000 leva /aprox. 7700 euro/ are still needed for its realization - fees for fees, travel and accommodation of artists, installation materials, advertising. Funding provided up to now is in the range of approximately 9,000 leva /aprox. 4600 euro/.

The festival is important for the city because it is one of the few innovative events presenting contemporary culture in Burgas.

All funds raised will be used to implement the third edition of the festival in 2019. In case the amount is insufficient, the funds raised will be used to finance small artistic projects of artists from Burgas. This event will be called the WATER Creative Fund and the funds will be distributed on a competitive basis.

WHAT CAN YOU SEE, WATCH AND SENSES IN "WATER" 2019?

"Dive" and "Pretense II" - two original masterpieces of the Braveman and BK Dance Project, or, in other words, contemporary dance from Korea.

The sound artist Abel Korinsky / Germany / will transform part of the pool space with its architectural sound installations. Abel will also hold a Workshop for Architectural Surround Sound "Let Buildings Scream".

Actor and performer Yannick Stasiak (France) will present his "Fragile" performance as well as a water installation that interprets the structure of the water and is located in the small spaces around the pool.

David Somlo's "Mandala" performance will provoke the audience's ideas with its open structure and interactive approach, turning the viewer into a performer.

The Bulgarian participation in the festival is the author's performance "Itinerary" by the young choreographer Stefania Handjiyska (Bulgaria) and the Interactive VR - 360 degree screening of the dancing performance "6:16 PM" by choreographer Rosen Mihaylov (Bulgaria).

In the small rooms you will see works by Bulgarian and international visual artists.

PEOPLE AND ORGANIZATIONS SUPPORTING "WATER" 2019 SO FAR

Bulgarian Biodiversity Foundation

Arch. Mariana Sarbova

Arch. Desislava Stoyanova

Youth Cultural Center - Burgas

Surf shop - Burgas

FACEBOOK page: WATER - contemporary art festival Bulgaria

Dance BG Phone: + 359 898 912545  Mail: water_festival@abv.bg 

comments

No updates made by now

No donations made by now

Pulse

0
last 30 days
  • Likes
    0
  • Views
    0
  • Shared content
    0
Art and Culture
Personal
EUR 315
of EUR 7,700
8 donations
Not active
Flexible funding
Report campaign
Top