Creating а linguistic literary interactive study ‘Bibliotekata’ (‘The Library’) to Specialized High School ‘Konstantin Fotinov’ Samokov, Bulgaria Създаване на езиково-литературен интерактивен кабинет „Библиотеката“ в ПГ „Константин Фотинов

Loading

Костадинка Христова

Дари за образование, подари бъдеще на дете! Всяко дарение – и най-малкото дори – е скъпоценно камъче от съкровищницата на човещината и благородството. Give donation for education, give a future to a child! Every donation – even the smallest – represents a precious gemstone taken from the treasury of humanity and nobility.

 

 


Кратко описание

Who are we?

Specialized High School ‘Konstantin Fotinov’ Samokov, is one of the oldest high schools in Bulgaria. Created in 1894, it has had a continuous flow of students since then – almost 125 years now.

Today the school offers the youngsters choose between two profiles – humanitarian (liberal arts) and a natural science one. It also offers intensive studies in English and German. Italian, Spanish and Russian are taught as a second foreign language.

Over 90% of the alumni of our school continue their education in different institutions of higher education in Bulgaria or abroad (The United Kingdom, Germany, Austria, USA and etc.) and grow successfully in their chosen professions.

Back in the 1894 ‘Konstantin Fotinov’ high school was built with the support and the donations of those, who believed in the power of knowledge and in the energy of the adolescence.

 

Let us follow into their noble steps and donate for the cause of the school!

Кои сме ние?

Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ в гр. Самоков е една от най-старите гимназии в България. Тя е създадена през 1894 г. и от тогава  непрестанно обучава ученици – вече 125 години.

Днес  училището предлага на младежите два профила – хуманитарен и природонаучен. Интензивно се изучават английски и немски език, а като втори чужд език се преподават още италиански, испански и руски.Над 90% от възпитаниците на училището продължават образованието си в различни висши учебни заведения  в България и чужбина    (Великобритания, Германия, Австрия, САЩ и т.н.) и се реализират успешно в избраната професия.

За своя принос в образователното дело нашето училище е удостоено с престижната награда Орден „Кирил и Методий“, присъдена от Министерския съвет на Република България.

В далечната 1894 г. самоковската гимназия „Константин Фотинов“ е построена със средствата, събрани от даренията на онези, които вярват в силата на знанието и в енергията на младостта.

Нека следваме благородния им пример и дарим за каузата на училището!

The campaign

In honor of the 125th anniversary of the creation of the high school in Samokov and in memory of its patron Saint Konstantin Fotinov (founder of the periodical press in Bulgaria who printed the first magazine in Bulgaria), we are starting a fundraising campaign to create a linguistic literary interactive study ‘Bibliotekata’ (‘The Library’).

Кампанията

В чест на 125-годишнината от създаването на самоковската гимназия и в памет на нейния патрон Константин Фотинов (основоположник на периодичния печат в България – издал първото печатно списание) набираме средства за изграждането на езиково-литературен интерактивен кабинет „Библиотеката“

Advantages

The Study will raise to a higher level the work of both the students and teachers in literature and language. Thanks to the Study, the classes will be more interesting and worthwhile. Such a study gives an opportunity to the students to learn by using modern interactive methods.

Nevertheless, the Study will be a place for extracurricular activities as well – Lego club, ‘Me, the author!’ club (who publish the high school magazine), Creative writing club, ‘Student’s cinematography’ club and others.

Be a part of the intellectual and personal growth of the youngsters of ‘Konstantin Fotninov’ High School.
Help them fulfill their dreams!
Donate for the campaign!

Ползи

Този кабинет ще издигне на по-високо равнище работата и на преподавателите, и на учениците по езиците и по литература. В него часовете ще се провеждат по-интересно и по-пълноценно. Такъв кабинет ще даде възможност за прилагане на модерни интерактивни методи на обучение.

Но той ще бъде място и за извънкласни занимания на различни клубове към училището. – Лего клуб, клуб „Аз съм автор!“, който издава училищното списание, Клуб за творческо писане, клуб „Ученическа кинематография“ и др.

Бъди част от интелектуалното и човешко израстване на младежите от самоковската гимназия!Помогни  им да сбъднат мечтата си!  

Дари за кампанията!

В детайли

Details about the campaign

The high school is named after the outstanding fellow-citizen Konstantin Fotinov. He is a teacher, journalist, translator and an eminent public figure and an enlightener during the time of Bulgarian Renaissance (18th-19th century). He devotes his life to education and actively works towards strengthening the national and human confidence of his fellow-citizens.
 

The teachers who have worked and the ones that are working at the high school now are considered as followers of his deed and are trying to maintain the aspiration for knowledge in young people alive.
 

Our specialized high school has 565 students from different ethnical composition. They are divided in two forms of teaching – day and night classes.
 In order to increase the quality of teaching the school needs a modern study with interactive possibilities.
 

For this purpose the school needs 25 000 Euro.


 The money will be used for:

1.Buying furniture – tables, chairs, shelves for books and cupboards etc.
2.Buying technics – computers, electronic media, interactive boards, a screen etc.
3.Buying books, educational films, educational software
4.Installing Internet connection

The school itself will participate as well - it foots the bills around the repairs. We hope you will make a noble gesture and participate in our campaign. We hope that everyone understands how important it is to invest in education and help form young personalities with self-confidence and worth. The funds collected will be used as per the initial objective of the campaign and the study will be created little by little, depending on the funds raised.

We believe that our campaign will reach its goals!

 

Детайли по кампанията

    Самоковската гимназия носи името на видния ни съгражданин Константин Фотинов. Той е учител, журналист, преводач, виден общественик и просветител от времето на Българското национално възраждане (18–19-ти век). Живота си той посвещава на просветата и образованието и  активно работи за укрепване на националното и човешко самочувствие на своите сънародници. Той е истинска ренесансова личност, истински просвещенец.

   Учителите, които са работили и сега работят в ПГ “Констнтин Фотинов“, се смятат за последователи на неговото дело и се стараят да поддържат жив стремежа към знанието у младите хора.

      Нашата профилирана гимназия има 565 ученици от различен етнически състав. Те са разпределени в дневна и вечерна форма на обучение.

          За да се повиши още повече качеството на обучението, училището се нуждае от модерен кабинет с интерактивни възможности.

          За целта е необходима сума от 25 000 евро.

Тя ще бъде използвана за:

 1. Закупуване на мебелировка за кабинета – маси, столове, стелажи за книги, шкафове за учебни пособия и материали и др.
 2. Закупуване на техника – компютри и тяхното оборудване, медии, интерактивна дъска, екран и др.
 3. Закупуване на художествена и учебна литература, на учебни филми и учебен софтуер.
 4. Инсталиране на интернет

   5. Строително-ремонтните дейности на помещението, определено за кабинета.

          Надяваме се на Вашия благороден отклик към нашата кампания, надяваме се, че всеки осъзнава колко е важно да се инвестира в образованието, за да се израстват пълноценни и стойностни личности. Каквато и сума да бъде събрана, тя ще бъде вложена според първоначалния замисъл, а кабинетът ще бъде изграждан постепенно в зависимост от възможностите, които дават набраните средства.

Ние вярваме, че кампанията ни ще постигне целите си!       

 The meaning of the donation


 The donations in this project have a particular value.
  Everyone who invests in education, invests in the future.
To donate for education means to give hope and perspective not only to a single person, but to the whole society. Moreover, the awareness and helping others brings satisfaction and lets oneself to identify as a person of worth.
 Human empathy has an extraordinarily moral value. Every donation, even the smallest, represents a precious gemstone taken from the treasure of humanity and nobility.
 Be generous !

Значение на получените дарения 

          Даренията за този проект са с особена стойност!

         Всеки, който влага в образованието, влага в бъдещето.

          Да дариш за образование, означава да проявиш далновидност и щедрост, означава да подкрепиш младежите в стремежа им да развиват своите качества и умения, да им помогнеш да станат свободни и смислени личности.

          Да дариш за образование, означава да подариш надежда и перспектива не само на отделния човек, но и на цялото общество. А съзнанието за това носи удовлетворението, че си дал своя принос за другите, че самият ти си смислен и ценен човек.

          Човешката солидарност има изключителна морална стойност. Всяко дарение – и най-малкото дори – е скъпоценно камъче от съкровищницата на човещината и благородството.

                                                                    Бъдете щедри!

Other ways to support the campaign

Some people cannot donate money but that does not mean that they cannot help.

 • The option ‘Boost’ – everyone who supports the campaign can raise the pulse of the campaign. The higher the pulse, the better the chance to win us a commercial.
 • Asking friends to share the campaign on social media
 • Commenting 

Други начини за подкрепа

Някои хора не могат да дарят финансови средства, но това не означава, че не могат да помогнат.

 • Чрез опцията Boost всеки, който ни подкрепя, може да повиши пулса на кампанията. А високият пулс може да ни спечели платена реклама – и достъп до по-широка аудитория от дарители.
 • Молете приятелите си да споделят нашата кампания с всички средства за споделяне в социалните мрежи.
 • Коментарите са страхотен начин приятелите ни да създадат шум около нашата кампанията. Коментирайки кампанията, на практика ние я разпространяваме и печелим популярност.

 

comments

No updates made by now

No donations made by now

Pulse

4
last 30 days
 • Likes
  0
 • Views
  4
 • Shared content
  0
Education, science
Personal
EUR 3,980
of EUR 25,000
23 donations
1201 days running
Flexible funding
Report campaign
Top
Instagram Türk takipçi

Instagram Türk takipçi

İnstagram Türk Takipçi Satın Al Instagram platformunda kısa yoldan onbinlerce Türk takipçi almak isteyen kişiler, megatakip.com sitesini ziyaret ederek Türk takipçi alma şansına sahip olmakta. birbirinden farklı paketler ile hemen size uygun paketi seçebilirsiniz. Ucuz instagram takipçi fiyatları ile sizi istediginiz kadar takipçiye ulaştırmayı başaran megatakip Aynı zamanda instagram türk beğeni, Türk instagram izlenme gibi hizmetleri de size bir tık uzakta olarak ayağınıza getirmiştir.